Πολιτική Ποιότητας

ISO 9001:2015 – Y.A.ΔΥ8δ      E-04_05 Εκδ: 1, Αναθ: 0, ΣΕΛ: ~ 1/ 1~

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Sublime Emporium International Trading MIKE είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015.

Με το παρόν σύστημα η Γενική Διεύθυνση δεσμεύεται:

Α) Για την ικανοποίηση των πελατών

Β) Για την ικανοποίηση των νομικών, των κανονιστικών, καθώς και των διμερώς με τους πελάτες συμφωνημένων απαιτήσεων, ή των σχετικών απαιτήσεων από επιβλέποντες οργανισμούς.

Γ) Για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Στα πλαίσια της δέσμευσης για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας καθορίζει με την παρούσα πολιτική μετρήσιμους στόχους ποιότητας:

Η Γενική Διεύθυνση διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα όλων των αναγκαίων πόρων και μέσων για την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του συστήματος. Η πολιτική ποιότητας αξιολογείται και ανασκοπείται συμπεριλαμβανομένων και των στόχων ποιότητας όπως καθορίζεται στο σύστημα .

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας είναι υπεύθυνος για την διοίκηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, καθώς και της εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας.

Οι διεργασίες / διαδικασίες Ποιότητας που τίθενται θεωρούνται υποχρεωτικές. Με την έννοια αυτή δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση ή εναλλακτική διεργασία / διαδικασία.

Όλοι οι υπάλληλοι της Sublime Emporium International Trading SMP πρέπει να τις τηρούν, ανεξάρτητα εάν εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ημερομηνία 01-7-2021

ΜΥΣΤΡΑ 143, ΓΛΥΦΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


Ας συζητήσουμε πώς οι απινιδωτές της CardiAid θα έρθουν και στον δικό σας χώρο